Dział Animacji Kulturalnej czyli DAK

Zarówno cele jak i zadania Działu Animacji Kulturalnej wynikają i podporządkowane są celom i zadaniom placówki. Specyfika działalności Działu polega jednak nie na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, lecz na organizacji imprez, czyli działaniach organizacyjno-animacyjnych, takich jak: organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, seminariów, koncertów, wystaw, zawodów, turniejów, pokazów i tym podobnych. Wymienione przedsięwzięcia mają na celu uczyć, kształcić i wychowywać młodych uczestników.

Przedsięwzięcia DAK w głównej mierze mają  za zadanie:

W swych założeniach, organizowane imprezy mają wywierać pozytywny wpływ na młodego uczestnika  i przekazywać wartości uniwersalne funkcjonujące we współczesnym świecie. Ukazywanie właściwych postaw moralnych jest najważniejszym punktem programu wychowawczego realizowanego w Dziale. Imprezy, w których udział biorą młodzi uczestnicy mają również uczyć szacunku dla własnej tradycji, historii i kultury narodowej, a także zachowania tożsamości rodzinnej, lokalnej, regionalnej, jak również uświadamiać wychowankom istotę samego uczestnictwa w rywalizacji, w której ważniejsze od zajętego w konkursie miejsca jest zdobywanie doświadczenia czy wspólna zabawa.

Podczas imprez istotną rolę pełni nauka tolerancji, zrozumienia i akceptacji wobec innych, współdziałanie w grupie, integrowanie się uczestników z różnych środowisk, jak również aktywne spędzenie czasu wolnego. Praca Działu Animacji Kulturalnej w konsekwencji polega także na przygotowywaniu wychowanków do twórczego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze, czego przykładem są konkursy wieloetapowe - wyłonionym zwycięzcom niejednokrotnie umożliwia się rywalizację w kolejnych etapach festiwali czy konkursów. Dzięki temu wychowanek stale podnosi swoje umiejętności i może zmierzyć się z uczestnikiem na jeszcze wyższym poziomie rywalizacji.

Oferta programowa i adresat działań

W ofercie Działu znaleźć można cykle konkursów, przeglądów, spektakli i imprez otwartych o różnorodnej tematyce: muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, humanistycznej, historycznej, popularnonaukowej, literackiej, rozrywkowej, sportowej, jak również przedsięwzięć interdyscyplinarnych.
Działalność DAK opiera się o tworzony na każdy rok szkolny plan pracy, tzw. kalendarz imprez, w którym znajdują się zarówno imprezy sprawdzone i cieszące się dużym zainteresowaniem, jak i nowe, sukcesywnie wprowadzane, które rozszerzają ofertę programową Działu.

Zasięg organizowanych imprez jest zróżnicowany, różnorodni są także adresaci działań – od dzieci i młodzieży z Bydgoszczy i okolic, po młodych odbiorców kultury z regionu, Polski i zagranicy, od dzieci z dysfunkcjami po szczególnie uzdolnione. Przy ich organizacji Dział współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi, ośrodkami pracy pozaszkolnej, instytucjami nauki i kultury, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, sponsorami, a także innymi jednostkami.

Pracownie DAK

W Dziale Animacji Kulturalnej funkcjonują następujące Pracownie:

Kadra

Bogata oferta programowa, której atrakcyjność potwierdza duża liczba jej uczestników, możliwa jest dzięki sprawnej działalności organizacyjnej zatrudnionych w Dziale animatorów kultury. Animator (łac. animare - ożywiać, tchnąć duszę), to wg definicji „osoba ożywiająca coś, dająca impuls do czegoś, wzbudzająca zainteresowanie czymś, będąca duszą jakiegoś przedsięwzięcia; inspirator”. W swej pracy, oprócz sprawności organizacyjnej musi posiadać również specyficzne zdolności i cechy osobowości: twórcze myślenie, pomysłowość, otwartość, odpowiedzialność, działanie z pasją. Przekłada się to nie tylko na przebieg organizowanej imprezy, ale także na wiele działań pośrednich - dobrą współpracę z mediami, instytucjami kulturalnymi, szkołami czy sponsorami. W Dziale Animacji funkcję animatorów pełnią nauczyciele – specjaliści o różnorodnym wykształceniu i kwalifikacjach, specjaliści w zakresie filologii polskiej, historii, pedagogiki kulturalno - oświatowej, pedagogiki alternatywnej, dziennikarstwa i wiedzy o kulturze. Osoby te stale podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności.

opracowała Dorota Tomaszewska

 

Dział Animacji Kulturalnej                                                                                                                                                          aktualizacja: 17 wrzesień, 2013